Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Visie

De principes en uitgangspunten van het Dalton onderwijs zijn samengevoegd in 5 kernwaarden:

– Samenwerking
– Vrijheid en verantwoordelijkheid
– Effectiviteit
– Zelfstandigheid
– Reflectie

Deze Dalton waarden sluiten zo nauw aan bij onze gedachte over ‘wat wij belangrijk vinden dat kinderen leren voor de toekomst’ dat we gekozen hebben om de school te transformeren naar een Dalton IKC: een speelleergemeenschap waar kinderopvang en onderwijs vanuit eenzelfde visie, eenzelfde werkwijze en met één team inhoud en vormgegeven wordt.

Hoe de Daltonwaarden terug te zien zijn in ons onderwijs. kun je zien bij het kopje: Praktisch

De waarden van Dalton

  • Dalton staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) en draagt bij aan een sterke persoonsontwikkeling. Elk kind wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen
  • Dalton is adaptief onderwijs dat kinderen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.
  • Dalton biedt een leef- en leeromgeving waar kinderen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding.
  • Dalton wil een wezenlijke bijdrage leveren aan kinderen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.
  • Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemend kind uit het oog te verliezen.

Dalton stelt zich ten doel:

  • Om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen en de leerinhouden af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen.
  • Dat een Dalton leerkracht dit leerproces begeleidt waar het nodig is en waar dat kan. De leerkracht stelt zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven.
  • Dat een Dalton leerling zich ten doel stelt om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken.

Onze visie op onderwijs

Wat vinden wij belangrijk dat kinderen leren en ontwikkelen voor de toekomst?

In samenspraak met ouders hebben we de volgende gedeelde waardes vastgelegd:

(Bekeken vanuit onderwijs én vanuit kinderopvang)

Vanuit deze gedeelde waardes willen we kinderen helpen en begeleiden zichzelf te ontwikkelen tot: 

– Meervoudige talenten
– Moderne media gebruikers
– Respectvolle wereldburgers
– Kritisch en mondige denkers
– Creatievelingen

En daarmee:
Mensen die met voldoende bagage,
vol zelfvertrouwen en met léf in het leven kunnen staan!

Dat heeft ons gebracht bij de visie van het DALTON-onderwijs. Geen methode maar een op visie en waarden gestuurde manier om opvang en onderwijs inhoud en vorm te geven en op deze wijze kinderen zich te laten ontwikkelen tot ‘fearless human beiings’.