Visie

Kinderen op Daltonkindcentrum De Liaan zijn betrokken, kennen hun talenten en uitdagingen en laten zien wat ze kunnen. Ze houden van uitdagingen, zijn ondernemend en geven niet snel op. Ze zetten de eerste stappen richting een toekomst die creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap  vraagt en waarbij ze moeten samenwerken en om kunnen gaan met veranderende omstandigheden.  

Belangrijke voorwaarde voor het leren van kinderen is dat leerkrachten een professionele leergemeenschap vormen. Het verbeteren van het leren en de resultaten is een collectieve verantwoordelijkheid. Het team van Daltonkindcentrum De Liaan is samen bezig het onderwijs aan kinderen en de resultaten te verbeteren. Daarbij vinden we een goede samenwerking en partnerschap met ouders erg belangrijk. Een wederzijdse betrokkenheid is van belang om de kinderen tot maximale ontplooiing te laten komen.  

Op Daltonkindcentrum De Liaan gaan leerkrachten ouders en kinderen op een positieve, respectvolle manier met elkaar om. Het kindcentrum is een onderdeel van de samenleving en probeert kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de samenleving en op hun toekomst.  

We bereiken dit door het realiseren van de volgende doelen: 

Samenwerken 
Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Als professionele leergemeenschap is het samen leren structureel georganiseerd, is er veel onderling overleg, aandacht voor reflectie en onderzoek en voelen leerkrachten zich verantwoordelijk voor alle kinderen. Daltonkindcentrum De Liaan is een leeromgeving waar kinderen, leerkrachten en ouders van èn met elkaar leren.

Zelfstandigheid
Op Daltonkindcentrum De Liaan schenken we veel aandacht aan de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het zelfbewustzijn van de kinderen. We leren de kinderen om eigen keuzes te maken. Kinderen worden zelf aan het denken gezet en ontwikkelen eigen planningsvaardigheden.  

Verantwoordelijkheid 
Op Daltonkindcentrum De Liaan zullen we door middel van een geleidelijk proces de kinderen  vertrouwd maken met het principe verantwoordelijkheid en daar inhoud aan geven. Belangrijk bij dit proces is dat kinderen, ouders en leerkrachten vertrouwen in elkaar hebben, waarbij de leerkracht en ouders in hun gedrag het voorbeeld geven. Vertrouwen is geen gegeven, maar iets dat geleerd moet worden. De leerkracht biedt dan ook mogelijkheden waarin de kinderen leren verantwoordelijkheden te dragen. 

Reflectie 
Op Daltonkindcentrum De Liaan willen we kinderen en medewerkers leren hoe ze zich kunnen verbeteren in hun vaardigheden. Door kritisch te zijn/ worden op hun eigen handelen ontstaat er een  bewustwording van gedrag. Reflectie is leren van ervaringen en is daarom van groot belang op ons kindcentrum.  

Effectiviteit 
Op Daltonkindcentrum De Liaan maken we het schoolse leren doelmatig. Daarom zijn effectiviteit en efficiency twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency veronderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Ons onderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd met daarbij de juiste middelen. 

 

Klik hier voor een uitgebreide visieomschrijving.