Visie uitgewerkt

 

Samenwerken
Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Als professionele leergemeenschap is het samen leren structureel georganiseerd, is er veel onderling overleg, aandacht voor reflectie en onderzoek en voelen leerkrachten zich verantwoordelijk voor alle kinderen. Daltonkindcentrum De Liaan is een leeromgeving waar kinderen, leerkrachten en ouders van èn met elkaar leren.

Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Daarom werken kinderen samen met leerkrachten en medekinderen aan hun leertaken, daarmee leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen.

Onze kinderen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen (burgerschap). Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Tijdens het samenwerken, ontwikkelen onze kinderen sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren zoals:

· het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medekinderen
· het aangaan van de dialoog
· het leren omgaan met teleurstellingen
· het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking.

Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Ons Daltonkindcentrum is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

Zelfstandigheid
Op Daltonkindcentrum De Liaan schenken we veel aandacht aan de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het zelfbewustzijn van de kinderen. We leren de kinderen om eigen keuzes te maken. Kinderen worden zelf aan het denken gezet en ontwikkelen eigen planningsvaardigheden
.

Zelfstandigheid is voor ons op Daltonkindcentrum De Liaan àctief leren en werken. Kinderen werken doelgericht aan een taak of opdracht en zijn in staat om tijdens dit leerproces zelf hulp te zoeken indien noodzakelijk. Door deze manier van werken stimuleren we het probleemoplossend denken onze kinderen.

Kinderen leren om beslissingen te maken en wat daarvan de gevolgen zijn. De keuzevrijheid dwingt kinderen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.

Verantwoordelijkheid
Op Daltonkindcentrum De Liaan zullen we door middel van een geleidelijk proces de kinderen vertrouwd maken met het principe verantwoordelijkheid en daar inhoud aan geven. Belangrijk bij dit proces is dat kinderen, ouders en leerkrachten vertrouwen in elkaar hebben, waarbij de leerkracht en ouders in hun gedrag het voorbeeld geven. Vertrouwen is geen gegeven, maar iets dat geleerd moet worden. De leerkracht biedt dan ook mogelijkheden waarin de kinderen leren verantwoordelijkheden te dragen.

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid op Daltonkindcentrum De Liaan is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de kinderen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt.

Door kinderen meer verantwoordelijkheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar deze vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling, binnen zijn/haar mogelijkheden, een structuur te bieden om met deze vrijheid te leren omgaan.

Kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor kinderen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Reflectie
Op Daltonkindcentrum De Liaan willen we kinderen en medewerkers leren hoe ze zich kunnen verbeteren in hun vaardigheden. Door kritisch te zijn/ worden op hun eigen handelen ontstaat er een  bewustwording van gedrag. Reflectie is leren van ervaringen en is daarom van groot belang op ons kindcentrum.

Op onze school kennen we drie vormen van reflectie. Reflectie vooraf: om goed werk te kunnen leveren en leerdoelen te kunnen behalen, zullen kinderen moeten weten wat het leerdoel is. Het is belangrijk dat de leerling vooraf weet wat er geleerd gaat worden. Aan de hand van het leerdoel, plannen de kinderen (met behulp van de leerkracht) de taak en bepalen zij de juiste strategie om de taak te maken. Reflectie tijdens: tijdens het werken aan de taak stellen we de kinderen in de gelegenheid hun strategie of werkwijze aan te passen door een open houding aan te nemen en door hun te wijzen op hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Reflectie achteraf: wanneer de taak af is, wordt er geëvalueerd op product en proces. Heeft de taak het gewenste resultaat opgeleverd en heeft de leerling het leerdoel behaald? Wat ging er goed en wat ging er minder goed?

Een hulpmiddel bij het reflecteren is de weektaak. Naar aanleiding hiervan voeren de leerkrachten coachgesprekjes met de kinderen waarbij we kritische vragen durven te stellen aan elkaar. We leren hiermee elkaar aan te spreken en te vragen om feedback.

Effectiviteit
Op Daltonkindcentrum De Liaan maken we het schoolse leren doelmatig. Daarom zijn effectiviteit en efficiency twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency veronderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Ons onderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd met daarbij de juiste middelen.

Het daltononderwijs op Daltonkindcentrum De Liaan is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Omwille van de efficiency willen we de kinderen, teamleden, ouders en betrokkenen de verantwoordelijkheid in handen geven. Wij vinden dat als kinderen een taak krijgen waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs veel effectiever wordt.

Onze kinderen zijn als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.

We vinden dat het onderwijs een brede functie heeft. Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven.

In schooljaar 2022-2023 hebben we aan bovenstaande visie uitgewerkt in de posters die hier aan de zijkant te zien zijn.