Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een afvaardiging van (drie) ouders die samen met (drie) leerkrachten met de directie overleggen over lopende zaken en toekomstige ontwikkelingen op school. De MR heeft advies- en instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze GMR treedt in overleg met het overkoepelend bestuur van Stichting Prisma. Afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van de diverse scholen hebben zitting in de GMR.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad worden in het begin van het schooljaar bekend gemaakt middels de schooljaarkalender. De vergaderingen zijn openbaar. Heeft u interesse om deze avond bij te wonen, dan dient u dit vooraf bekend te maken en wordt er gekeken of de agenda dit toelaat.

Heeft u onderwijskundige vragen of opmerkingen dan kunt u deze via onderstaand emailadres inbrengen medezeggenschapsraad@deliaan.nl

De bezetting van de medezeggenschapsraad is als volgt:

Namens de ouders:   Namens het team:   Vergaderdata
Martijn Holthuijsen
Johan Absil
Kevin Verstappen
Ted Nefkens
Esther Bloem 
Iris Bos

14 november 2022