Daltonwaarden

De principes en uitgangspunten van het Dalton onderwijs zijn samengevoegd in 5 kernwaarden:

- Samenwerking

- Vrijheid en verantwoordelijkheid

- Effectiviteit

- Zelfstandigheid

- Reflectie



Deze Dalton waardes sluiten zo nauw aan bij onze gedachte over ‘wat wij belangrijk vinden dat kinderen leren voor de toekomst’ dat we gekozen hebben om de school te transformeren naar een Dalton IKC: een speelleergemeenschap waar kinderopvang en onderwijs vanuit eenzelfde visie, eenzelfde werkwijze en met één team inhoud en vormgegeven wordt.

Hoe de Daltonwaarden terug te zien zijn in ons onderwijs. kun je zien bij het kopje: clusters. 

De waarden van Dalton

  • Dalton staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) en draagt bij aan een sterke persoonsontwikkeling. Elk kind wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen
  • Dalton is adaptief onderwijs dat kinderen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.
  • Dalton biedt een leef- en leeromgeving waar kinderen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding.
  • Dalton wil een wezenlijke bijdrage leveren aan kinderen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.
  • Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemend kind uit het oog te verliezen.

Dalton stelt zich ten doel:

  • Om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen en de leerinhouden af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen.
  • Dat een Dalton leerkracht dit leerproces begeleidt waar het nodig is en waar dat kan. De leerkracht stelt zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven.
  • Dat een Dalton leerling zich ten doel stelt om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken.

 

 

 


Onze visie op onderwijs

Onze visie op onderwijs

Wat vinden wij belangrijk dat kinderen leren en ontwikkelen voor de toekomst?

In samenspraak met ouders hebben we de volgende gedeelde waardes vastgelegd:

(Bekeken vanuit onderwijs én vanuit kinderopvang)

 

Vanuit deze gedeelde waardes willen we kinderen helpen en begeleiden zichzelf te ontwikkelen tot: 

- Meervoudige talenten

- Moderne media gebruikers

- Respectvolle wereldburgers

- Kritisch en mondige denkers

- Creatievelingen

 

En daarmee:
Mensen die met voldoende bagage,
vol zelfvertrouwen en met léf in het leven kunnen staan!

Dat heeft ons gebracht bij de visie van het DALTON-onderwijs. Geen methode maar een op visie en waarden gestuurde manier om opvang en onderwijs inhoud en vorm te geven en op deze wijze kinderen zich te laten ontwikkelen tot ‘fearless human beiings’.

IKC de Liaan in de onderwijskrant




DHDD op de Liaan in Helden

Basisschool de Liaan uit Helden is volop in ontwikkeling. Vorig jaar werd de eerste stap gezet richting Dalton: een onderwijsconcept waar zelfstandigheid, reflectie, verantwoordelijkheid, samenwerking en effectiviteit hoog in het vaandel staan. DHDD staat dan ook voor ”De hele dag Dalton”. Onderwijs en opvang binnen IKC de Liaan wordt gevormd door medewerkers van het IKC, ouders maar ook zeker door verenigingen in het dorp en daar buiten. “wij halen deskundigheid binnen en kinderen nemen opgedane kennis mee naar buiten, dat maakt de cirkel rond”.

Naar een Dalton Kind Centrum

Leerkrachten volgen samen met pedagogisch medewerkers van Hoera de Daltonopleiding. “Wij werken intensief samen om een goed afgestemd totaalconcept van nul tot en met twaalf jaar aan te bieden. Door goede communicatie en afstemming onderling, merken we dat er samensmelting ontstaat. Dit zorgt voor een positieve sfeer, waardoor kinderen, ouders en medewerkers een ‘flow’ ervaren.”

‘Pm-er van Hoera: we merken dat de doorgaande lijn prettig werkt voor ons en de kinderen’

Doorgaande lijn

De school straalt uniformiteit uit. Dit is terug te zien in elke ruimte. Overal kom je dezelfde planborden tegen, afspraken en weektaken zijn op elkaar afgestemd, elke dag heeft een eigen kleur en er wordt gewerkt met stemniveaus op werkplekken. Er zijn verschillende werksettings waar kinderen in diverse werkvormen aan de slag kunnen.

Werken met een weektaak

Een van de belangrijkste documenten binnen het Daltononderwijs is de weektaak. Op deze taak staat precies vermeld welke stof er die week gemaakt moet worden en welke doelen hieraan gekoppeld zijn. “Het is prachtig om te zien dat deze taak door alle kinderen, van groep 3 tot en met 8, gelezen en uitgevoerd wordt”. Groep 1/2 gebruikt, als voorloper op de weektaak, het planbord.

Leren reflecteren en periodetaak

Op de Liaan wordt met regelmaat gereflecteerd door en met kinderen. “Door in gesprek te gaan, ontstaan er ontwikkelpunten en hier wordt naar gehandeld. In een periodetaak wordt dit voor kinderen inzichtelijk gemaakt. Er wordt een doel gesteld en met diverse activiteiten, waaronder workshops, proberen we dat dit doel in een periode te bereiken”. Het team merkt dat kinderen hierdoor kritischer naar hun eigen product en proces kijken.

Kind: ‘Juf, ik vind de digitale klok nog moeilijk, kunnen we een hier een periodetaak van maken?’

Het voeren van ontwikkelgesprekken

Binnen de Daltonvisie is eigenaarschap belangrijk. “Daarom betrekken wij kinderen bij gesprekken, waarin zijzelf de hoofdpersoon zijn. We praten nu samen met het kind én de ouders over zijn of haar ontwikkeling”. Aan de hand van een document wordt een gesprek voorbereid. Kinderen vertellen over hun kwaliteiten en ontwikkelpunten. Sociale vaardigheden zijn zeker ook onderdeel van het gesprek.

Kind: ‘Ik vind het fijn als mijn ouders en ik samen bij het gesprek zijn en dat ikzelf kan vertellen wat ik doe en hoe ik werk op school’.              

 

Van klassikaal naar unitwerken

Dit schooljaar is de Liaan gestart met unit 4-5-6. Kinderen starten elke ochtend in een kerngroep waarin groep 4, 5 en 6 gemixt zit. Na een half uur gaan kinderen naar de lokalen waar instructie wordt gegeven. Daarna zoekt iedereen en werkplek om met de weektaak aan de slag te gaan. Dit kan zelfstandig, met een maatje of in een klein groepje. De leerkracht heeft tijd voor verlengde instructie en één-op-één aandacht. Ook in de units 1-2-3 en 7-8 wordt volop groepsdoorbrekend gewerkt. “We blijven voortdurend in ontwikkeling en op zoek naar mogelijkheden.“

Leerkracht: ‘Het is mooi om te zien dat kinderen zelf veel verantwoordelijkheid kunnen en durven te nemen voor hun eigen leerproces.’

De stem van een Kinderraad

Vanaf dit schooljaar is een kinderraad actief. “We vinden het belangrijk dat kinderen deel uit maken van het ontwikkelproces van de school. We staan als school erg open voor de inbreng en ideeën van kinderen. Naast de inbreng worden kinderen ook betrokken bij de uitvoering van deze ideeën. Samen verantwoordelijkheid nemen voor een groeiproces.”

‘Ouder: deze school ontvangt ideeën van kinderen met openheid en werkt mooi samen om dit tot uitvoering te brengen’

 

Artikel van: Charlot Roodbeen en Tamara Janssen

 

Wat is Dalton?

Het daltononderwijs is al vanaf begin 1900 ontwikkeld door Helen Parkhurst, een Amerikaanse onderwijzeres. Zij zag het als haar missie om kinderen op te leiden tot ‘fearless citizens’: zelfstandige burgers die stevig in hun schoenen staan en die hun eigen keuzes kunnen maken.

Daltononderwijs is gestoeld op vijf kernwaarden: verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Het idee is dat kinderen ‘eigenaar’ worden van hun eigen leerproces, waardoor ze gemotiveerder zijn en meer uit zichzelf halen.

www.dalton.nl