De waarden van Dalton

De waarden van Dalton

 

  • Dalton staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) en draagt bij aan een sterke persoonsontwikkeling. Elk kind wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen
  • Dalton is adaptief onderwijs dat kinderen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.
  • Dalton biedt een leef- en leeromgeving waar kinderen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding.
  • Dalton wil een wezenlijke bijdrage leveren aan kinderen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.
  • Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemend kind uit het oog te verliezen.

Dalton stelt zich ten doel:

  • Om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen en de leerinhouden af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen.
  • Dat een Dalton leerkracht dit leerproces begeleidt waar het nodig is en waar dat kan. De leerkracht stelt zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven.
  • Dat een Dalton leerling zich ten doel stelt om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken.

 

De principes en uitgangspunten van het Dalton onderwijs zijn samengevoegd in 5 kernwaarden:

- Samenwerking

- Vrijheid en verantwoordelijkheid

- Effectiviteit

- Zelfstandigheid

- Reflectie

 

Deze Dalton waardes sluiten zo nauw aan bij onze gedachte over ‘wat wij belangrijk vinden dat kinderen leren voor de toekomst’ dat we gekozen hebben de school te transformeren naar een Dalton IKC: een speelleergemeenschap waar kinderopvang en onderwijs vanuit eenzelfde visie, eenzelfde werkwijze en met één team inhoud en vormgegeven wordt.