Daltoncertificering team IKC de Liaan

De middag van de studiedag op 23 mei stond volledig in het teken van Dalton. Met het hele team van IKC de Liaan hebben we terug gekeken op de afgelopen 2 jaar. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben aan elkaar gepresenteerd wat er de afgelopen 2 jaar is ontwikkeld en waar we nu staan in het Dalton traject.

Aan het einde van de middag hebben we het individuele Dalton traject feestelijk afgesloten en hebben alle medewerkers van ons team het Dalton certificaat in ontvangst mogen nemen. Een prachtig resultaat waar we heel trots op zijn!

De komende periode gaan we met z’n allen weer verder in ontwikkeling...op weg naar het Dalton Kind Centrum.
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem

IKC de Liaan in de onderwijskrant
DHDD op de Liaan in Helden

Basisschool de Liaan uit Helden is volop in ontwikkeling. Vorig jaar werd de eerste stap gezet richting Dalton: een onderwijsconcept waar zelfstandigheid, reflectie, verantwoordelijkheid, samenwerking en effectiviteit hoog in het vaandel staan. DHDD staat dan ook voor ”De hele dag Dalton”. Onderwijs en opvang binnen IKC de Liaan wordt gevormd door medewerkers van het IKC, ouders maar ook zeker door verenigingen in het dorp en daar buiten. “wij halen deskundigheid binnen en kinderen nemen opgedane kennis mee naar buiten, dat maakt de cirkel rond”.

Naar een Dalton Kind Centrum

Leerkrachten volgen samen met pedagogisch medewerkers van Hoera de Daltonopleiding. “Wij werken intensief samen om een goed afgestemd totaalconcept van nul tot en met twaalf jaar aan te bieden. Door goede communicatie en afstemming onderling, merken we dat er samensmelting ontstaat. Dit zorgt voor een positieve sfeer, waardoor kinderen, ouders en medewerkers een ‘flow’ ervaren.”

‘Pm-er van Hoera: we merken dat de doorgaande lijn prettig werkt voor ons en de kinderen’

Doorgaande lijn

De school straalt uniformiteit uit. Dit is terug te zien in elke ruimte. Overal kom je dezelfde planborden tegen, afspraken en weektaken zijn op elkaar afgestemd, elke dag heeft een eigen kleur en er wordt gewerkt met stemniveaus op werkplekken. Er zijn verschillende werksettings waar kinderen in diverse werkvormen aan de slag kunnen.

Werken met een weektaak

Een van de belangrijkste documenten binnen het Daltononderwijs is de weektaak. Op deze taak staat precies vermeld welke stof er die week gemaakt moet worden en welke doelen hieraan gekoppeld zijn. “Het is prachtig om te zien dat deze taak door alle kinderen, van groep 3 tot en met 8, gelezen en uitgevoerd wordt”. Groep 1/2 gebruikt, als voorloper op de weektaak, het planbord.

Leren reflecteren en periodetaak

Op de Liaan wordt met regelmaat gereflecteerd door en met kinderen. “Door in gesprek te gaan, ontstaan er ontwikkelpunten en hier wordt naar gehandeld. In een periodetaak wordt dit voor kinderen inzichtelijk gemaakt. Er wordt een doel gesteld en met diverse activiteiten, waaronder workshops, proberen we dat dit doel in een periode te bereiken”. Het team merkt dat kinderen hierdoor kritischer naar hun eigen product en proces kijken.

Kind: ‘Juf, ik vind de digitale klok nog moeilijk, kunnen we een hier een periodetaak van maken?’

Het voeren van ontwikkelgesprekken

Binnen de Daltonvisie is eigenaarschap belangrijk. “Daarom betrekken wij kinderen bij gesprekken, waarin zijzelf de hoofdpersoon zijn. We praten nu samen met het kind én de ouders over zijn of haar ontwikkeling”. Aan de hand van een document wordt een gesprek voorbereid. Kinderen vertellen over hun kwaliteiten en ontwikkelpunten. Sociale vaardigheden zijn zeker ook onderdeel van het gesprek.

Kind: ‘Ik vind het fijn als mijn ouders en ik samen bij het gesprek zijn en dat ikzelf kan vertellen wat ik doe en hoe ik werk op school’.              

 

Van klassikaal naar unitwerken

Dit schooljaar is de Liaan gestart met unit 4-5-6. Kinderen starten elke ochtend in een kerngroep waarin groep 4, 5 en 6 gemixt zit. Na een half uur gaan kinderen naar de lokalen waar instructie wordt gegeven. Daarna zoekt iedereen en werkplek om met de weektaak aan de slag te gaan. Dit kan zelfstandig, met een maatje of in een klein groepje. De leerkracht heeft tijd voor verlengde instructie en één-op-één aandacht. Ook in de units 1-2-3 en 7-8 wordt volop groepsdoorbrekend gewerkt. “We blijven voortdurend in ontwikkeling en op zoek naar mogelijkheden.“

Leerkracht: ‘Het is mooi om te zien dat kinderen zelf veel verantwoordelijkheid kunnen en durven te nemen voor hun eigen leerproces.’

De stem van een Kinderraad

Vanaf dit schooljaar is een kinderraad actief. “We vinden het belangrijk dat kinderen deel uit maken van het ontwikkelproces van de school. We staan als school erg open voor de inbreng en ideeën van kinderen. Naast de inbreng worden kinderen ook betrokken bij de uitvoering van deze ideeën. Samen verantwoordelijkheid nemen voor een groeiproces.”

‘Ouder: deze school ontvangt ideeën van kinderen met openheid en werkt mooi samen om dit tot uitvoering te brengen’

 

Artikel van: Charlot Roodbeen en Tamara Janssen

 

Wat is Dalton?

Het daltononderwijs is al vanaf begin 1900 ontwikkeld door Helen Parkhurst, een Amerikaanse onderwijzeres. Zij zag het als haar missie om kinderen op te leiden tot ‘fearless citizens’: zelfstandige burgers die stevig in hun schoenen staan en die hun eigen keuzes kunnen maken.

Daltononderwijs is gestoeld op vijf kernwaarden: verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Het idee is dat kinderen ‘eigenaar’ worden van hun eigen leerproces, waardoor ze gemotiveerder zijn en meer uit zichzelf halen.

www.dalton.nl

 

Voortgang Dalton, IKC en schooltijden


Het is alweer even geleden dat we u geïnformeerd hebben over onze ontwikkelingen. Met dit stukje praten we even bij ...

De Dalton-ontwikkeling maakt onverminderd vorderingen. Vier onderwerpen staan daarin centraal:

1. Doorgaande lijn van structuren en afspraken voor herkenbaarheid in de hele school.

2. De hele dag Dalton waarin kinderen een grotere verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen leerproces.

3. Werken met dag-, week- en periodetaken om kinderen meer ruimte te geven hun eigen werk te plannen en organiseren. Ter bevordering van zelfstandigheid.

4. IK-doelen; te gebruiken om te leren reflecteren op je eigen handelen, kennen en kunnen.

Meer informatie over deze vier speerpunten vindt u bij ‘lees verder’.

Met de Daltonwaardes als grondbeginsel werken we aan de ontwikkeling van de Liaan als IKC (Integraal KindCentrum). Pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken samen als één team aan één visie. Hoe kunnen we dit het beste vormgeven en wat hebben we daarbij nodig? Er wordt gewerkt aan een ontwikkelplan IKC met de Dalton-waardes als uitgangspunt.

Tijdens de ouderavond van februari zijn we met ouders het gesprek gestart over andere schooltijden. We hebben verschillende modellen met elkaar bekeken en de voors- en tegens besproken. Nadenken over passende schooltijden hoort bij onze ontwikkeling. Het onderzoekstraject loopt op teamniveau in samenspraak met Hoera de partner voor de kinderopvang. Een zorgvuldig traject waarbij we informatie verzamelen en afwegingen van alle kanten bezien. Daar is tijd voor nodig. We hebben besloten de tijden voor schooljaar 2017-2018 te handhaven zoals ze nu zijn. Voor de planning van ouders belangrijk dit nu al te weten. In de bijlage vindt u het vakantierooster voor 2017-2018, de studiedagen zijn nog niet gepland.

In het nieuwe schooljaar blijven we nadenken en onderzoeken welke tijden er passend zullen zijn. Daar gaan we u uiteraard bij betrekken en van op de hoogte houden.

De komende weken werken we aan de organisatie voor het nieuwe jaar, passend bij de voortgang van onze manier van werken. Donderdagavond 22 juni zullen we dit met u bespreken tijdens de laatste ouderavond van dit jaar. Noteer dit alvast op de kalender.

Einddoelen schooljaar 2016-2017

1.       Doorgaande lijn

Een rode draad door de school zorgt voor herkenbaarheid en voorspelbaarheid voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Dit zorgt ook voor grotere effectiviteit.

DOEL:

- Inventariseren van de lopende afspraken op de kernwaarden van Dalton aangaande taak-werkstructuren en groepsorganisatie.

- Dit vertaalt in een eerste kijkwijzer: zo doen we dat op de Liaan.

 

2.       De hele dag Dalton

De hele dag Dalton gaat uit van een grote verantwoordelijkheid van kinderen op het eigen leerproces. Daarbij hoort het geven van vertrouwen en ruimte tot zelfstandigheid.

 DOEL:

- De invoering van een kwartiertjesrooster om de werk- en instructiemomenten aan te geven.

- Het ontwerpen en maken van een planbord met een kwartiertjesoverzicht. Met een basis die voor alle groepen hetzelfde is (rode draad door de school).

 

3.       Dag-, week- en periodetaak

Het werken met een dag-, week- en/of periodetaak is een middel om kinderen meer verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces en ruimte te geven tot plannen en verwerken van de leerstof. Daarbinnen hebben kinderen keuze tot samenwerken, alleen werken en aansluiting vinden bij de leerkracht voor instructie of begeleiding.

 DOEL:

-  Het ontwerpen en invoeren van het werken met een dag- week- en/of periodetaak.                                                                    ** De ontwerpen zijn nu nog divers. Na ervaring door werken wordt ook hier opbouw en afstemming op uniformiteit gezocht.

 

4.       IK-doelen

Wanneer we van kinderen een grotere verantwoordelijkheid op hun eigen leerproces verwachten moeten we ze vaardigheden leren om te kunnen reflecteren. Hiervoor worden er IK-doelen ontwikkelt die gebruikt worden bij het spelen-leren en werken. Deze vormen ook de onderlegger voor het voeren van kind-gesprekken en in een later stadium het werken met een ontwikkel portfolio.

 DOEL:

-  Het opstellen van IK-doelen verdeeld in 4 fase van ontwikkeling: leerjaar 1-2, leerjaar 3-4, leerjaar 5-6 en leerjaar 7-8.

-  De eerste ervaringen opdoen met het reflecteren op werk met de dag-week- en periodetaak.

De eerste ervaringen opdoen met kindgesprekken gericht op het eigen leerdoel, de manier van werken en de behoefte aan begeleiding/hulp.

Digitaal leren

Digitaal leren

Moderne scholen zijn altijd in beweging en bezig met veranderingen die aansluiten bij de wereld … zo ook op onze Liaan. Daarmee zorgen wij voor ‘gewoon’ goed onderwijs. Er komen steeds meer digitale middelen waarmee we invulling kunnen geven aan dat goede onderwijs. Het werken met Ipads is zo’n middel. De inzet er van heeft inmiddels zo’n grote toegevoegde waarde dat dit niet meer weg te denken is. De toepassingen van een tablet in het onderwijs ontwikkelen zich razend snel. Het opzoeken van informatie en het extra oefenen is al opgenomen in ons aanbod. Op de Liaan werken we met het programma Snappet.edere leerling van groep 5 t/m 8 heeft een Ipad tot zijn/haar beschikking. 

Wat is Snappet?

Snappet is een digitaal middel om kinderen te laten werken aan leerdoelen die passen bij hun eigen niveau (adaptief). Snappet geeft de leerkracht een beter inzicht in de resultaten van leerlingen. Dit geeft houvast voor het vervolg van de instructies en verwerking van de lesstof. Door deze adaptieve manier van werken kunnen kinderen effectiever kernvakken als taal en rekenen tot zich nemen. Daardoor komt er onderwijstijd vrij die te gebruiken is voor het verder verdiepen van de kernvakken, voor het werken aan nieuwe vaardigheden voor de 21e eeuw, of voor het aangaan van andere persoonlijke uitdagingen die passen bij het kind. Op de site van Snappet vindt u veel interessante informatie en voorbeelden hoe dit werkt in de praktijk: https://nl.snappet.org/

Er is héél veel mogelijk op het gebied van digitaal leren. Een succesvolle digitaliseringsslag is alleen mogelijk wanneer we dit gefaseerd invoeren. Op dit moment gebruiken we Snappet alleen bij het rekenonderwijs.

Uiteraard werken de groepen 1 t/m 4 ook met digitale mogelijkheden van leren. Zij krijgen per cluster meer Ipads ter beschikking. Voor de duidelijkheid… spelend, samenwerkend, ontdekkend en handelend leren blijven óók van grote waarde! Daar hebben we aandacht voor in al onze groepen. Juist de goede balans zorgt voor optimaal leren van kinderen. En daar zetten we ons voor in.

Schoolbezoek Dalton door een van onze ouders

Een van onze ouders (ook werkzaam in het onderwijs) heeft een bezoek gebracht aan een Dalton-school. Zij heeft daarbij de kernwaarden van Dalton nog eens op een rijtje gezet. Via deze link kunt u dit bekijken: http://prezi.com/gxzmih75kfcq/?utm_campaign=share&utm_medium=copy